Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je vydán v souladu s občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb), ve znění pozdějších předpisů a je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Délka záruky

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na:

  • Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží
  • Závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým užitím
  • Opotřebení zboží vlivem jeho používání
  • Závady vzniklé v důsledku přírodních živlů

Způsob vyřízení reklamace

Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem odešlete na adresu prodávajícího X-Trader.cz s.r.o., Na Stezce 782/8, 736 01 Havířov — Bludovice.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. dubna 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti se zárukou na zboží a reklamačním řízením.

Společnost X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.